Barsel som selvstændig

Når man er selvstændig, er livet i forvejen en smule anderledes, end når man er ansat i et ordinært job som lønmodtager. Det samme gælder naturligvis, når man går på barsel som selvstændig. Men hvordan er reglerne? Hvad kan man få i barselsdagpenge som selvstændig og er der noget, man skal være særligt opmærksom på? I denne artikel præsenterer vi dig for reglerne på området og hjælper dig med at fortolke de mange nye begreber.

Barselsperioden er ens for selvstændige og lønmodtagere

Reglerne for, hvor længe man kan være på barsel som selvstændig, er grundlæggende de samme, som de regler, der gælder for almindelige lønmodtagere. Enkelte lønmodtageroverenskomster giver dog nogle ekstra ugers forældreorlov eller andre fordele under barslen, men som udgangspunkt har alle som minimum ret til følgende perioder med barselsdagpenge:

4 ugers graviditetsorlov, som påbegyndes 4 uger før den planlagte termin.

Føder du før termin, får du ikke refunderet disse uger. Føder du efter termin, får du derimod din graviditetsorlov forlænget med det antal dage, du går over tid.

14 ugers barselsorlov til barnets mor efter fødslen – og 2 uger til far

De 14 uger regnes fra den dato, barnet kommer til verden. Disse uger er særligt øremærket moderen og kan kun afholdes lige efter fødslen. De kan med andre ord ikke udskydes til et senere tidspunkt. De første 2 uger er desuden obligatoriske. Det er de for barnets skyld, da det vurderes, at et spædbarn har brug for tæt kontakt med sine primære omsorgspersoner de første leveuger for at skabe en god tilknytning og relation.

I disse 2 uger har barnets far derfor også mulighed for at afholde såkaldt fædreorlov sideløbende, så I sammen kan falde til som en lille ny familie. Fædreorloven kan dog udskydes nogle uger, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Den skal blot afholdes, inden barnet fylder 14 uger.

Er barnet indlagt efter fødslen grundet komplikationer, kan du få forlænget din samlede barselsorlov med det tilsvarende antal dage eller uger, barnet er indlagt. Du søger blot om refusion hos Udbetaling Danmark og indsender dokumentation for indlæggelsen. Det skal dog være barnet, der er indlagt og almindeligt ophold på barselsafdelingen kan ikke medregnes.

32 ugers forældreorlov som kan deles

Når barnet er fyldt 14 uger, overgår man til forældreorlov. Der er i princippet ikke den store forskel, fordi dagpengesatsen er den samme. Men især med egen virksomhed er det her, fleksibiliteten i barsel som selvstændig ligger. De 32 ugers forældreorlov kan nemlig både udskydes, deles mellem mor og far, afholdes forskudt, delvist eller på dagsbasis.

Det eneste krav er, at man i den periode forældreorloven står på, skal have daglig kontakt med sit barn – men man må gerne arbejde så meget som op til halv tid, selvom man får barselsdagpenge. Det kan du læse mere om i afsnittet ”Barsel som selvstændig på deltid”.

Forældreorloven kan som nævnt også udskydes. Den skal blot senest afholdes før barnet fylder 9 år. Kravet er dog, at man skal overholde de gældende regler for barsel som selvstændig på det tidspunkt, man ansøger om afholdelse af resterende forældreorlov.

Forlængelse med 8 eller 14 uger

Har du brug for en længere barselsperiode, kan du forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger. Du får dog ikke flere dagpenge til rådighed, og vil således blot få udbetalt et lidt mindre beløb pr. uge gennem hele din barsel, så der er udbetalinger til alle uger.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler alle ansøgninger, udbetalinger og henvendelser omkring barselsdagpenge. Selve ansøgningen omkring barsel som selvstændig sker dog på Virk.dk.

Har du ret til barselsdagpenge som selvstændig?

For at kunne holde barsel som selvstændig på barselsdagpenge, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

1) Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder indenfor de foregående 12 måneder.

Hvis du ikke har været selvstændig så længe, må du dog gerne tælle de måneder med, du evt. har været i lønnet arbejde som ansat et andet sted. Perioder på dagpenge tæller dog ikke med, medmindre der er tale om sygedagpenge eller barselsdagpenge i forbindelse med et andet barn.

2) Du skal have arbejdet måneden inden, du går på barselsorlov.

Det skyldes, at der beviseligt skal være gang i din virksomhed, for at du med rette kan kaldes for selvstændig.

3) Du skal have overskud i din virksomhed.

Hvis der er røde tal på bundlinjen, kan du med andre ord ikke modtage barselsdagpenge som selvstændig.

Overskuddet i virksomheden beregnes ud fra de penge, du er i stand til på månedsbasis at trække ud af virksomheden til dig selv, inkl. løn.

4) Du skal på ugebasis have arbejdet mindst, hvad der svarer til halv tid

Det betyder mindst 18,5 timer pr uge. Du dokumenterer din arbejdstid med dine lønsedler, hvor der ideelt set er påtegnet dit månedlige antal arbejdstimer.

Er der ikke allerede det, bør du starte på at tilføje det hurtigst muligt. Ikke kun i forhold til afholdelse af barsel som selvstændig, men også i en eventuel situation, hvor du har brug for sygedagpenge – her er dokumentation for arbejdstiden nemlig også et krav for både beregning og udbetaling.

5) Du skal have daglig kontakt med dit barn

Hvis barnet ikke bor hos dig eller du ikke ser dit barn, fordi du er bortrejst i en længere periode, kan du ikke modtage barselsdagpenge som selvstændig.

Hvor meget får man udbetalt på barsel som selvstændig?

Den højest mulige dagpengesats som selvstændig er i 2017 849 kroner pr. dag. Der udbetales også dagpenge for weekender og helligdage. Den ugentlige dagpengesats er 90% af din oprindelige løn, men dog maksimalt 4.245 kroner før skat.

Beløbet udbetales sidste torsdag i måneden og er bagudbetalt. Er sidste torsdag i måneden en helligdag, udbetales barselsdagpengene hverdagen inden.

For at modtage højeste sats, skal din indtægt i de foregående 12 måneder have været mindst 220.740 kroner. Er beløbet lavere, beregnes din dagpengesats individuelt af Udbetaling Danmark. Generelt gælder, at dagpengesatsen svarer til 90% af dit normale indtægtsgrundlag.

Når det skal beregnes, hvor meget du har krav på i barselsdagpenge som selvstændig, tages der udgangspunkt i 3 ting:

Overskuddet i din virksomhed

Overskuddet dækker over hvor meget, du har kunnet udbetale til dig selv i løbet af de foregående 12 måneder. Har du ikke været selvstændig i alle 12 måneder, tages der i stedet udgangspunkt i enten din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller alternativt det seneste revisorunderskrevne regnskab.

Har du ingen af delene, og udbetaler du hver måned løn til dig selv, er det i stedet gennemsnittet af de sidste 3 måneders indtægt op til barselsperioden, der tages udgangspunkt i.

Det er dog en god idé at kontakte Udbetaling Danmark for en individuel vejledning, da der kan være forskelle i beregningsmetoderne i forhold til, hvilken virksomhedsform, dit selskab er tegnet som.

Egne dagpenge

”Egne dagpenge” dækker over, hvor meget du har fået udbetalt i dagpenge i løbet af de sidste 12 måneder. Det kunne f.eks. være barselsdagpenge fra det første barn, hvis dine graviditeter har ligget tæt, eller sygedagpenge, hvis du har været sygemeldt.

Eventuel indtægt overført til medarbejdende ægtefælle

Løn du har udbetalt til en medarbejdende ægtefælle i stedet for dig selv, medregnes som en del af virksomhedens overskud, selvom den reelt ikke er det. Det skyldes, at det vurderes pengene går til samme husholdning og i stedet kunne være blevet overført til den selvstændige.

Det er udelukkende en fordel for jer begge, at reglerne er sådan, da denne regel blot vil hæve det nuværende overskud i virksomheden. Dermed øges sandsynligheden for, at du får udbetalt højeste dagpengesats.

Barsel som selvstændig uden overskud i virksomheden

I de situationer hvor en virksomhed ikke genererer overskud, eller overskuddet er meget begrænset, kan man benytte sin Sygedagpengeforsikring, der er en offentligt administreret forsikringsform.  Forsikringen hedder helt ordret Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende.

Her betaler man mellem 1886 og 4.254 kroner én gang årligt, afhængigt af forsikringstypen.

De forskellige typer, kan du læse mere om her https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/blanketter-og-priser/pris-for-selvstaendige-arbejdsgivere

Har du endnu ikke tegnet en Sygedagpengeforsikring, kan du dog sagtens nå det. Den såkaldte karensperiode, hvor du ikke kan benytte den nytegnede forsikring, er 6 måneder.

Det betyder, at hvis du tegner forsikringen senest i slutningen af graviditetens 8. uge, kan du drage nytte af forsikringen, præcis når du skal på barsel.

Med en Sygedagpengeforsikring vil du under barsel som selvstændig få udbetalt 2/3 dele af den fulde dagpengesats under hele din barselsorlov – også selvom du ikke har overskud i din virksomhed.

Barsel som selvstændig med ApS eller A/S

Er du indehaver af et ApS eller et A/S, og har du ansat dig selv i dit eget firma, anses du som almindelig lønmodtager. I dette tilfælde gælder de almindelige barselsregler, som er en del mere simple.

Her har du ret til barselsdagpenge, hvis du:

  • Har arbejdet uafbrudt de seneste 13 uger
  • Har haft mindst 120 arbejdstimer i de 13 uger
  • Har daglig kontakt med dit barn under barslen.

Satsen beregnes ud fra dit timeantal og din løn og svarer til 90% af din indkomst, dog maksimalt 4.245 kroner pr. uge.

Sådan ansøger du om barselsdagpenge som selvstændig

For at du kan holde barsel som selvstændig, skal du selv give Udbetaling Danmark besked om, at du gerne vil have udbetalt barselsdagpenge.

Det gør du på Virk.dk, hvor du indtaster en række oplysninger – bl.a. hvornår din graviditetsorlov begynder og hvornår du forventer din barsel afsluttet. Fremgangsmåden er den samme uanset om du er mor eller far.

Du kan altid efterfølgende tilrette slutdatoen for din orlov. Både hvis den rykker sig i forhold til barnets fødselsdato, såfremt du søger om barselsdagpenge inden barnet er kommet til verden, eller hvis du ændrer planer undervejs i din barsel som selvstændig.

Det nemmeste er dog at vente med at søge om barselsdagpenge til efter barnet er født, da du her kender de fleste datoer, du har brug for. Du skal blot gøre det senest 8 uger efter fødslen.

De barselsdagpenge du har været berettiget til frem til ansøgningstidspunktet vil i så fald blot blive udbetalt med tilbagevirkende kraft sammen med din første dagpengeudbetaling.

Er du for sent på den, bortfalder din ret til de barselsdagpenge, du endnu ikke har fået udbetalt. Du er således kun berettiget til dagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark modtager ansøgningen. Det er derfor vigtigt, du ikke venter mere end 8 uger efter fødslen, før du søger om barselsdagpenge.

Når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning, modtager du et brev, hvor der står, hvornår du modtager din første udbetaling. Pengene overføres automatisk til din NemKonto.

Der går i gennemsnit 2 uger fra du har ansøgt om barselsdagpenge til ansøgningen er behandlet, men fristen er 3 uger. Har du ikke hørt noget inden da, bør du derfor følge telefonisk op på din ansøgning for en sikkerheds skyld.

Barsel som selvstændig på deltid

Som selvstændig kan det være svært at lukke sin virksomhed helt ned i de mange uger, man er på barsel.

Man kan selvfølgelig planlægge sig ud af mange ting og indhente hjælp fra branchekolleger i en periode – men risikoen ved at lukke sin virksomhed i længere tid kan være, at kunderne kan være svære at få tilbage igen, hvis de midlertidigt har måttet finde en anden samarbejdspartner.

Dette kan løses ved at holde sin barsel som selvstændig på deltid. Man må nemlig gerne arbejde under sin barsel, hvis blot det ugentlige antal timer ikke overstiger 50% af det timeantal, man har opgivet i forbindelse med ansøgningen om barselsdagpenge.

Man kan både være på deltid under barselsorloven (de første 14 uger efter fødslen, på nær barnets først 2 leveuger, som er obligatoriske at afholde barsel i) og forældreorloven (de resterende 32 uger).

Har du oplyst, at du arbejder 37 timer i ugen, må du derfor arbejde op til 18,5 timer i ugen. Du bestemmer dog selv, hvornår på døgnet du arbejder og kan således eksempelvis passe dit barn om dagen og arbejde aften eller weekend.

Vælger du at holde barsel som selvstændig på deltid, får du udbetalt halvdelen af de dagpenge, du er berettiget til. Til gengæld har du så mulighed for supplerende indtægt i din virksomhed, samtidig med at du holder hjulene kørende.

Det er dog vigtigt, at du ikke tjener mere end du anslået ville kunne gøre på halv tid, ud fra de tidligere overskudsoplysninger, du har givet. Ellers kan det nemlig blive betragtet, som at du arbejder mere end halvdelen af tiden.

Du kan til gengæld få forlænget din barsel med det tilsvarende antal uger, du afholder deltidsbarsel. I denne periode får du nemlig, som nævnt, kun udbetalt halvdelen af dine barselsdagpenge – og den anden halvdel har du derfor stadig krav på.

Har du 10 uger på deltidsbarsel som selvstændig, har du derfor 10 uger ekstra, du kan få udbetalt 50% af dine dagpenge i – eller 5 uger, hvor du kan få fuld dagpengesats og holde helt fri.

Man kan også vælge at arbejde ¼ af tiden og få udbetalt 75% af de dagpenge, man er berettiget til. Her kan barslen også tilsvarende forlænges.

Syg under graviditeten som selvstændig

Skulle du risikere at blive syg under graviditeten i en sådan grad, at din læge mener, det kræver en sygemelding for at passe på dig eller barnet, kan du ligesom alle andre overgå til barselsdagpenge allerede under graviditeten.

De samme krav skal dog være opfyldt, som når du skal på barsel som selvstændig. Derudover skal der indsendes en lægeerklæring til Udbetaling Danmark.

Tips til selvstændige på barsel

Tegn en Sygedagpengeforsikring

Hvis du ikke allerede har gjort det og planlægger en graviditet, bør du få en sygedagpengeforsikring med det samme. Også selvom din virksomhed umiddelbart genererer overskud.

En sygedagpengeforsikring koster knap 10 kroner om dagen og de penge er godt givet ud, da de sikrer dig en indtægt, uanset hvordan de økonomiske vilkår måtte være i din virksomhed – både under barsel og sygdom.

Planlæg ikke for meget på forhånd

Lad være med at planlægge din barsel alt for meget, før barnet er kommet sikkert til verdenen.

Først når alt er godt overstået, ved du nemlig, hvor meget overskud du har til din egen virksomhed samtidig med din rolle som nybagt mor. Hvis man beslutter sig for at arbejde på deltid og planlægger kundeopgaver efter dette, kan man risikere at stå i en svær situation senere, hvor man mangler tid og overskud.

Måske er det hårdere at være mor end forventet, måske fejler barnet noget, eller også nyder man slet og ret bare barselsperioden mere, end man havde forventet.

Det kan også være den anden forælder ønsker mere eller mindre barsel end oprindeligt planlagt – eller at der ikke er mulighed for at få en institutionsplads det ønskede sted på det ønskede tidspunkt. Noget der for mange resulterer i et behov for forlængelse af forældreorloven.

… men planlæg alligevel!

Samtidig er planlægning i forhold til det rent praktiske i virksomheden af yderste vigtighed, hvis du gerne vil holde fri under din barsel. Især hvis du ikke har mulighed for at lukke din virksomhed helt.

I dette tilfælde må du gerne ansætte en vikar eller hyre eksterne konsulenter til at løse dine tidligere opgaver. Du kan ikke få refusion for udgifterne til nogen af delene, men da både vikaren og konsulenterne må formodes at tjene deres egen løn ind, vil der sandsynligvis ikke være udgifter forbundet hermed for dig som selvstændig.

Fordelen ved at afholde sin barsel som selvstændig på denne måde er, at virksomheden ikke behøver lukke ned og at det samtidig bliver nemmere for dig selv at komme retur efterfølgende eller starte op på deltid, fordi kundegrundlaget fortsat er intakt.

Har du konkrete spørgsmål til din egen barsel som selvstændig, kan du kontakte Udbetaling Danmark eller Virk.dk. Du kan også rette henvendelse til din A-kasse. Alle parter kan hjælpe omkring love og regler og komme med konkret vejledning i forhold til din specifikke situation.