Barsel ved for tidlig fødsel – dette har du krav på

Hvert år bliver knap 60.000 børn født for tidligt. Det svarer til 6% af det samlede fødselstal. Når et barn bliver født for tidligt, følger der en del praktiske spørgsmål med. Blandt andet i forhold til barsel og hvordan man griber denne an, når barnet er indlagt. Begge dele noget denne artikel vil give dig svar på.

En graviditet varer 40 uger. At være født for tidligt betyder, at barnet er født før uge 37+0, der regnes som det tidspunkt i graviditeten, hvor et barn generelt er modent nok til at møde verden uden større komplikationer.

Er barnet født før denne dato, regnes det som værende født for tidligt. Nogle børn fødes kun nogle få dage inden graviditeten runder de fulde 37 uger, mens andre kommer til verden flere uger før.

Jo tidligere barnet er født des flere startvanskeligheder vil den lille oftest have. Det betyder også, at der for de fleste for tidligt fødte følger et længere hospitalsophold med til starten på livet.

Barselsregler ved for tidlig født barn

Barselsreglerne er ens for alle. Man får derfor ikke pr. automatik en længere barsel, fordi barnet er blevet født for tidligt. Tværtimod kan det nærmest føles som det modsatte.

I Danmark har man krav på 4 ugers graviditetsorlov i de sidste 4 uger op til den planlagte termin.

Herefter følger 14 ugers barselsorlov og derpå 32 ugers forældreorlov, som dog kan forlænges med 8 eller 14 uger.

Føder man for tidligt, mister man de 4 ugers graviditetsorlov. Disse kan med andre ord ikke erstattes og vil således gå tabt. Det er naturligvis ærgerligt, men i relation hertil skal man huske på, at disse uger er indlagt for at skåne den gravide i tiden op til fødslen og ikke ment som en barsel i tilknytning til barnet.

Efter fødslen følger 14 ugers barselsorlov for moderen og 2 uger for faderen. Har man fået et for tidligt født barn, vil mange dog opleve at være indlagt i en del af disse uger. For faderens vedkommende kan de 14 dage dog flyttes, da de ikke behøver blive holdt i forlængelse af fødslen, men blot skal være afholdt inden 14 uger.

Er man barnets mor, har man imidlertid ikke noget valg og vil overgå til barselsorlov dagen efter fødslen.

Forlængelse af barsel med for tidlig født

Er et for tidligt født barn indlagt i en længere periode efter fødslen, kan man dog få forlænget sin barselsdagpengeperiode med et tilsvarende antal dage. Det gælder også, hvis barnet skulle blive udskrevet, men senere indlagt i løbet af de første 46 uger efter fødslen.

Er barnet indlagt i 35 dage kan man med andre ord forlænge sin barselsdagpengeperiode med 5 uger.

Det kræver blot et såkaldt indlæggelsesbrev fra neonatalafdelingen, hvor datoen for fødslen og datoen for udskrivelsen er anført. Dette brev er dokumentation for, at barnet har været indlagt og skal indsendes til Udbetaling Danmark via Borger.dk

Det er dog vigtigt at vide, at det kun er perioden på sygehuset, der giver ret til forlængelse af barslen ved for tidlig fødsel. Kommer man hjem på et såkaldt ”tidligt hjemmeophold”, tæller disse dage ikke med i forhold til en evt. forlængelse. Det er med andre ord kun dagene på sygehuset, der tæller med i beregningen af, hvor meget man kan forlænge sin barsel med grundet indlæggelse.

Har man født to eller tre børn på én gang, kan man desværre ikke forlænge barslen med det tilsvarende antal børn. Har man været indlagt i 35 dage med sine nyfødte tvillinger, kan man med andre ord også kun forlænge barselsdagpengeperioden med 35 dage og ikke 70.

Forældre kan desuden kun forlænge barslen med i alt 3 måneder tilsammen. Er barnet indlagt i mere end halvanden måned, og begge forældre er på sygehuset sammen med barnet, kan det derfor få negativ indflydelse på den samlede længde af barslen. Noget der oveni kan være særligt problematisk for præmature, da disse ofte også har ekstra behov for senere institutionsstart end børn, der er blevet født til termin.

Mulighed for ekstra dagpenge ved alvorligt syge børn

Er barnet født ekstremt for tidligt eller har det på anden måde fået en kritisk start på livet, der umuliggør at I kan forlade hospitalet indenfor overskuelig fremtid, kan man derfor i stedet søge om dagpenge til pasning af et alvorlig sygt barn.

Muligheden for at få dagpenge til pasning af sin præmature er især oplagt for fædre, der ønsker at være på sygehuset sammen med barnet og barnets mor under hele forløbet. Ved at benytte sig af denne mulighed, bruges der nemlig ikke af barselsugerne, hvormed den samlede barselsperiode ikke behøver afkortes, selvom barnet skulle være indlagt i mere end 3 måneder.

Det er dog ikke en lovsikret mulighed og man skal derfor tjekke, om ens overenskomst eller ansættelseskontrakt åbner op for muligheden.

For at modtage dagpenge til pasning af kritisk sygt barn, skal man desuden opfylde de generelle krav til modtagelse af dagpenge, ligesom opholdet skal vare mindst 12 sammenhængende dage. Det er også et krav, at man ikke modtager andre ydelser eller løn imens.

Spørg socialrådgiveren på fødestedet

Alle fødesteder og neonatalafdelinger har en socialrådgiver tilknyttet, der kan rådgive omkring, hvordan man bedst griber hele situationen omkring barsel ved for tidlig fødsel an. Socialrådgiveren kan både kontaktes under opholdet på afdelingen og efter udskrivelsen.

Ved konkrete spørgsmål, kan man også kontakte Udbetaling Danmark eller A-kassen, som begge kan svare på de fleste spørgsmål omkring barsel ved for tidlig fødsel.